REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Południowa Obwodnica Warszawy w Wawrze

W urzędzie wojewódzkim 31 sierpnia odbyła się rozprawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska.

REKLAMA
Poniżej prezentujemy wystąpienie skierowane do urzędu wojewódzkiego przez ra-dę osiedla Miedzeszyn:

* * *

W związku z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31.07.2007 r. znak WŚR. I. SM. 6613/1/150/06 informującym o wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska", zgłaszamy następujące uwagi i wnioski z prośbą o ich uwzględnienie:

  1. Brak informacji dotyczącej obniżenia poziomu zwierciadła wód gruntowych w rejonie planowanej inwestycji oraz zanieczyszczenia ściekami z trasy lokal-nych ujęć wody do picia, z których zaopatrują się okoliczni mieszkańcy (na części terenu Miedzeszyna brak sieci wodociągowej).
  2. Spowodowanie podziału i degradacji osiedla Miedzeszyn w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz zniszczenie walorów przyrodniczych lasów w otulinie i w Mazowieckim Parku Krajobrazowym poprzez wprowadzenie ruchu tranzytowe-go trasami niższej kategorii.
  3. Odwodnienie inwestycji opierające się na systemie kanalizacji deszczowej oraz systemie odkrytych rowów trawiastych, powinno być stale kontrolowane. Procesy samooczyszczania wskutek współdziałania procesów sedymentacji, filtracji oraz procesów biochemicznych są niewystarczające. Podczyszczone wody powinny być dodatkowo oczyszczone i odsalane. Separatory koalescen-cyjne zastosowane na terenie dzielnicy powinny być okresowo czyszczone przez wyspecjalizowaną firmę.
Uzasadnienie:

Projekt budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w efekcie sprowadza się do wprowadzenia ruchu autostradowego trasami niższej kategorii, na teren Warszawy. Uważamy, że budowa tras niższej kategorii, bez lokalizacji i budowy autostrady A2 poza granicami Warszawy, spowoduje wprowadzenie ruchu tranzytowego w obszar Warszawy, co będzie w efekcie elementem degradacji charakteru naszego osiedla i dzielnicy Wawer. Wybudowanie drogi ekspresowej spowoduje spadek atrakcyjności działek i budynków, zniszczenie walorów przyrodniczych lasów w otulinie i w Mazo-wieckim Parku Krajobrazowym. Sprzeciwiamy się wprowadzeniu ruchu tranzytowe-go kierowanego z autostrady A2 w obszar m.st. Warszawy przez osiedle Miedze-szyn w dzielnicy Wawer.

Większość budynków mieszkalnych jednorodzinnych zaopatruje się w wodę do picia z własnych ujęć lokalnych. Odprowadzenie ścieków z planowanej trasy do zie-mi spowoduje znaczne zanieczyszczenie wód gruntowych, a tym samym skażenie wody do picia. W przedmiotowym postanowieniu brak informacji dotyczącej obniże-nia się zwierciadła wody gruntowej w wyniku planowanego przedsięwzięcia, zarów-no w fazie budowy, jak i później. Na części terenu Miedzeszyna brak sieci wodocią-gowej.

Uważamy, że część mieszkańców Miedzeszyna zostanie pozbawiona wody do picia a zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest zadaniem własnym gminy, natomiast nadzór nad jakością wody sprawują organy Inspekcji Sanitarnej.

Również rozwiązanie polegające na podczyszczaniu ścieków deszczowych po-przez zbiorniki retencyjne i separatory może eliminować jedynie zawiesinę ogólną i węglowodory pozostawiając zanieczyszczenia związane m.in. z zasoleniem wód. Taki sposób podczyszczania ścieków deszczowych jest niewystarczający i istnieje uzasadniona obawa, iż spowoduje degradację cennych na tym terenie lasów sosno-wych oraz nadmierne zasolenie gleby w sąsiedztwie inwestycji. Pozostająca woda zamiast sprzyjać wzrostowi drzewostanu będzie działała na jego niekorzyść (liczne choroby drzew związane z wysokim zasoleniem - przykład drzew rosnących w centrach miast, gdzie już w czerwcu widoczne są nekrozy liści spowodowane bloko-waniem kapilar przez cząsteczki soli). Zasadne wydaje się zastosowanie przy zbior-nikach retencyjnych oraz ciekach roślinności słonolubnej.

Dla mieszkańców Miedzeszyna budowa trasy ekspresowej w korytarzu auto-strady A2 oznacza zniszczenie środowiska naturalnego oraz pogorszenie warunków życia i komunikacji lokalnej przez podział osiedla projektowaną trasą. Na terenach przyległych do inwestycji w ostatnich latach rozwinęła się zabudowa jednorodzinna, która wymaga szczególnej ochrony akustycznej, a także konieczności zachowania ciągłości obszarów. Bardzo ważna jest ochrona terenów zabudowy mieszkaniowej, zarówno w czasie trwania inwestycji, jak i po jej oddaniu. Dzielnica Wawer jest specyficzna ze swoja zabudową jednorodzinną i aby nie utracić tego unikatowego klimatu akustycznego, należy zastosować na całej długości inwestycji ekrany akustyczne. W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych wartości pozio-mu hałasu, po wykonaniu analizy porealizacyjnej, zastosowanie środków ochrony w postaci obszaru ograniczonego użytkowania wydaje się niemożliwe w przypadku dzielnicy Wawer. Po obu stronach trasy istnieje gęsta zabudowa jednorodzinna, brak jest wystarczającego pasa zieleni do zmniejszenia ewentualnych uciążliwości hałasowych, dlatego ważne jest, aby na terenach zabudowanych były zastosowane ekrany akustyczne.

Inwestycja przebiega przez krańce miasta oddzielając Falenicę od reszty dziel-nicy. Bardzo ważne jest zachowanie ciągłości w strukturze miasta i niedopuszczenie do utraty możliwości płynnego przemieszczania się ludności.

Wnioskujemy o przeprowadzenie inwestycji już od ulicy Tawułkowej estakadą lub zapewnienie skomunikowania osiedla wiaduktem w świetle ulicy Tawułkowej, przy realizacji wiaduktu wzdłuż ulicy Mozaikowej. Również przedłużenie projek-towanego tunelu w węźle z ulicą Patriotów na odcinku do ulicy Mszańskiej/Sarny znacznie ograniczy uciążliwość związaną z wprowadzeniem POW w obszar osiedla Miedzeszyn. Zagłębienie trasy w tunelu pozwoli na utrzymanie skomunikowania osiedla po obydwu stronach POW i umożliwi dostęp do szkoły podstawowej przy ul. Wolnej uczniom z Miedzeszyna. Trasa na tym odcinku przebiega w pobliżu zespołu domów wpisanych w rejestr zabytków przy ulicy Arniki, co dodatkowo powoduje konieczność ograniczenia uciążliwości projektowanej trasy. W obecnej sytuacji wydaje się to być jedyne możliwe rozwiązanie. Nie można pozwolić na wykluczenie tak ważnego obszaru dzielnicy, jakim jest Falenica, poprzez ograniczenie kontaktu z nim.

WZ


Estakada w Mazowieckim Parku Krajobrazowym


Węzeł "Patriotów"


  • Poleć
  • Udostępnij
  • Polub Tu Wawer

Ten tekst nie ma jeszcze komentarzy na forum. Twój może być pierwszy...


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. adresu IP, który zapisze się automatycznie) przez Echo Media Plus sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Wspólna 3.
Niniejsza zgoda jest warunkiem koniecznym do skomentowania artykułu i/lub opublikowania posta na forum portalu tustolica.pl zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo pod adresem poczty elektronicznej: rodo@gazetaecho.pl.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie celu ich podania, tj. skomentowania artykułu i/lub opublikowania posta na forum portalu tustolica.pl.
W tym wypadku nie jest możliwe wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu IP.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

komentarz: 


Ustaw kursor w miejscu, gdzie ma się zaczynać pogrubienie i wpisz [b].
Na końcu pogrubienia wpisz [/b].
Ustaw kursor w miejscu, gdzie ma się zaczynać kursywa i wpisz [i].
Na końcu kursywy wpisz [/i].
 Kliknij na ikonkę, która chcesz wstawić w treści w miejscu kursora: 
adres url:
tytuł: 
adres e-mail:
tytuł: 

nick: 
hasło: 
powtórz hasło: 
e-mail: 
data urodzenia: 
płeć: REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


więcej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Najczęściej czytane

REKLAMA
REKLAMA

Ogłoszenia drobne

Administrowanie nieruchomościami
 Oferta pożyczki na Twoje projekty. Jestem osobą fizyczną, która chce udzielać pożyczek (od 5000 do 25 000 000 EUR) każdemu, kto jest w stanie spełnić warunki mojej oferty. Odsetki wynoszą 2% rocznie. Jestem w stanie zadowolić moich klientów w ciągu maksymalnie 48 godzin. E-mail: kimdescamper@gmail.com

Nieruchomości zamienię
 Cześć Czy masz trudności z radzeniem sobie ze swoimi problemami? Powiedz nie problemom, które cię atakują Chcesz skorzystać z kredytu na realizację swoich projektów -Fundusz biznesowy -Uznanie za postępy twoich studiów -Zmień samochód - Wyposażasz sprzęt gospodarstwa domowego -Daj ci nowy dom -Niestety okazuje się, że jesteś bezrobotny -Student, nikt ci nie służy -Jesteś bezrobotny lub utknąłeś w banku lub jesteś objęty bankowym zakazem incydentu niezależnym od twojej woli - Dlatego żadna instytucja finansowa nie akceptuje pożyczki. Musisz jednak sfinansować projekt, o którym marzysz i który jest bliski twojemu sercu lub rozwiązać małe problemy finansowe, które cię obciążają i cieszyć, ponieważ nie powinno to powodować żadnych problemów. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji Im szybciej, aż w końcu poczujesz ulgę, a życie znów będzie dla ciebie więcej. E-mail: leszekadam.spiewak@gmail.com

Różne
 Jesteśmy firmą, która zajmuje się sprzedażą alkoholu premium. Nasze trunki pochodzą od bezpośredniego importera, dzięki czemu nasze ceny są bardzo atrakcyjne. Dla naszych stałych klientów przewidzieliśmy bardzo korzystne rabaty. Niezdecydowanym - nasi kompetentni sprzedawcy chętnie pomogą podjąć trafną decyzję. Pragnę poinformować, że wykonanie zestawów jest indywidulanie dla każdego klienta. W zależności co klient chciałby żeby znalazło się w zestawie, w jakiej kwocie mielibyśmy się zmieścić. Produkty możemy oczywiście wymieniać, podmieniać. Zestawy mogą być przygotowane w pudełkach prezentowych, koszach lub torebkach. Puławska 22 - 10.00-18.00 tel: 22 5428622 e- pulawska@sklep-ballantines.pl Krucza 47A - 11.00-19.00 tel: 22 6254832 e- krucza@sklep-ballantines.pl Marynarska 15 - 10.00-18.00 tel: 22 3955161 e-marynarska@sklep-ballantines.pl Vogla 62- 11.00-19.00 tel: 22 3955164 e-vogla@sklep-ballantines.pl

Porady prawne
 Windykacja należności w kraju i zagranicą, obsługa prawna w każdym zakresie prawa


TU dodaj swoje ogłoszenie
ZA DARMO w necie
ZA GROSZE w gazetach lokalnych
REKLAMA
Nowości do -45%
REKLAMA

Artykuł sponsorowany


REKLAMA
Wyprzedaż -55%!
REKLAMA
REKLAMA
Helloprint Polska

Najnowsze wydanie

REKLAMA
© WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych zachowań użytkowni­ków. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
REKLAMA
REKLAMA