REKLAMA

Dodaj artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany przyjmujemy w jednym pliku w formacie MS Word, OpenOffice, PDF, ZIP lub RAR. Plik powinien zawierać co najmniej jedno zdjęcie o szerokości minimalnej 930 pikseli, może zawierać linki do-follow.

Jeśli artykuł ma ukazać się tylko w internecie, rubryki przy tytułach gazet powinny pozostać niewypełnione. W przypadku zlecenia artykułu do gazet papierowych - w okienku przy wybranym tytule (wybranych tytułach) należy wpisać liczbę wydań, w których ma ukazać się artykuł.

tytuł artykułu

plik

uwagi

liczba emisji w gazetach

w internecie

Orientacyjna cena:  netto 0,00  VAT 23% 0,00  brutto 0,00

nazwa firmy:
nabywca jest: NIP:
kod, miejscowość:
ulica:

dane kontaktowe

imię i nazwisko:
e-mail: telefon:
kod, miejscowość:
ulica:

Cennik

Cena za jedną emisję w jednej gazecie papierowej wynosi 490,00 zł. Na stronie internetowej tustolica.pl: tydzień - 99,00, dwa tygodnie - 129,00, trzy tygodnie - 149,00, miesiąc - 199,00, pół roku - 399,00, rok - 499,00, dwa lata - 890,00, trzy lata - 1.290,00, na stałe - 1.690,00 zł. Za promocję artykułu przez trzy dni na stronie głównej - 49,00 zł. Podane ceny są cenami netto.

Jak płacić

Echo Media Plus sp. z o.o.
05-120 Legionowo
Wspólna 3
75 2490 0005 0000 4600 4760 0565
Należność należy wpła­cać na po­da­ny nu­mer konta, ko­niecz­nie po­da­jąc wy­ge­ne­ro­wa­ny przez sy­s­tem nu­mer zle­ce­nia. Brak nu­me­ru zle­ce­nia na prze­le­wie mo­że skut­ko­wać od­mową dru­ku artykułu sponsorowanego lub wy­dru­ko­wa­niem w ter­mi­nie póź­niej­szym. Jeśli nie otrzy­ma­my po­twier­dze­nia wpła­ty, wów­czas artykuły sponsorowane są druko­wane po za­księ­gowaniu przez bank na­leż­noś­ci na podanym koncie. Zalecamy przesłanie potwierdzenia e-mailem na adres sponsorowane@gazetaecho.pl. Przesłanie po­twier­dze­nia do po­nie­dział­ku do godz. 17.00 gwarantuje uka­zanie się artykułu w najbliższym wydaniu. Wszelkie reklamacje prosimy wysyłać e-mailem na adres sponsorowane@gazetaecho.pl.

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Kup bilet

REKLAMA