REKLAMA

REKLAMA

Dodaj baner na stronę

Akceptujemy pliki w formacie gif, jpg lub png. Dopuszczalne rozmiary pliku w zależności od miejsca umieszczenia banera podane są w tabelce na dole strony. Jeśli nie masz jeszcze przygotowanego pliku lub masz kłopoty z jego przygotowaniem - napisz do nas na adres banery@gazetaecho.pl.

Jeśli wypełnisz rubrykę "liczba wyświetleń", to program wyliczy cenę na podstawie cennika CPM (cost-per-mille - koszt netto za tysiąc wyświetleń). Jeśli podasz tylko daty, to cena wyliczona będzie w wariancie CPD (cost-per-day - koszt netto za każde rozpoczęte 24 godziny). Jeśli zostanie podana zarówno liczba wyświetleń, jak i zakres dat, to cena zlecenia policzona zostanie w wersji CPM, a w wybranych dniach wyświetlona zostanie maksymalnie zlecona liczba wyświetleń. Wyświetlanie więc może zakończyć się wcześniej, ale też data końcowa może zakończyć wyświetlanie przed wyczerpaniem limitu wyświetleń.

Datę i godzinę w polach "od dnia" i "do dnia" należy wpisać wg wzoru: kropki w dacie, dwukropek po liczbie oznaczającej godzinę (przykład: 27.03.2023 02:37) lub kliknąć ikonkę i wybrać odpowiednie pola.

Dodając baner do naszej bazy oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem i akceptujesz wszystkie jego punkty.

nazwa (tylko do identyfikacji zlecenia)

link

plik

strony

liczba wyświetleń:
od dnia:
do dnia:
miejsce:

Orientacyjna cena:  netto 0,00  VAT 23% 0,00  brutto 0,00

nazwa firmy:
nabywca jest: NIP:
kod, miejscowość:
ulica:

dane kontaktowe

imię i nazwisko:
e-mail: telefon:
kod, miejscowość:
ulica:

Jak płacić

Echo Media Plus sp. z o.o.
05-120 Legionowo
Wspólna 3
75 2490 0005 0000 4600 4760 0565
Należność należy wpła­cić na podany nu­mer kon­ta, ko­niecz­nie po­da­jąc wy­ge­ne­ro­wa­ny przez sys­tem nu­mer zle­ce­nia. Brak nu­me­ru zle­ce­nia na prze­le­wie mo­że skut­kowa­ć od­mo­wą udos­tęp­nie­nia ba­ne­ra, jeś­li nie bę­dzie­my w sta­nie ziden­ty­fi­ko­wać wpła­ty. Do­ty­czy to szcze­gól­nie sy­tu­ac­ji ty­pu: żo­na pła­ci za mę­ża, oso­ba fi­zycz­na za fir­mę itp. Zalecamy przesłanie po­twier­dze­nia e-mailem na adres banery@gazetaecho.pl. Przesłanie po­twier­dze­nia pozwoli nam nie czekać na zaksięgowanie wpłaty, lecz udos­tęp­nia­nie banera znacznie szyb­ciej. Wszelkie reklamacje prosimy wysyłać e-mailem na adres banery@gazetaecho.pl.
miejsce dopuszczalny rozmiar
góra szerokość w pikselach  
wysokość w pikselach 
wielkość pliku maks. 
1245
100 … 400
400 KB
środek pierwszy szerokość w pikselach  
wysokość w pikselach 
wielkość pliku maks. 
930
100 … 500
400 KB
środek kolejny szerokość w pikselach  
wysokość w pikselach 
wielkość pliku maks. 
930
100 … 500
400 KB
prawa pierwszy szerokość w pikselach  
wysokość w pikselach 
wielkość pliku maks. 
300
100 … 700
400 KB
prawa kolejny szerokość w pikselach  
wysokość w pikselach 
wielkość pliku maks. 
300
100 … 700
400 KB

REKLAMA

REKLAMA