REKLAMA

Dodaj baner na stronę

Nasz system banerów działa w ten sposób, że zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Państwa jest przygotowanie czterech plików (główny, środek, prawy, telefon). Wymogiem koniecznym jest jeden z pierwszych trzech i zawsze "telefon". W wariancie najkorzystniejszym (wgrane wszystkie cztery pliki) system losujący banery do wyświetlenia na daną odsłonę ma trzykrotnie więcej potencjalnych miejsc wyświetlania Państwa reklamy, co znacznie zwiększa jej skuteczność.

Akceptujemy pliki w formacie gif, jpg lub png. Dopuszczalne rozmiary pliku w zależności od miejsca umieszczenia banera podane są w tabelce na dole strony. Jeśli nie masz jeszcze przygotowanych plików lub masz kłopoty z ich przygotowaniem - napisz do nas na adres banery@gazetaecho.pl.

Jeśli wypełnisz rubrykę "liczba wyświetleń", to program wyliczy cenę na podstawie cennika CPM (cost-per-mille - koszt netto za tysiąc wyświetleń). Jeśli podasz tylko daty, to cena wyliczona będzie w wariancie CPD (cost-per-day - koszt netto za każde rozpoczęte 24 godziny). Jeśli zostanie podana zarówno liczba wyświetleń, jak i zakres dat, to cena zlecenia policzona zostanie w wersji CPM, a w wybranych dniach wyświetlona zostanie maksymalnie zlecona liczba wyświetleń. Wyświetlanie więc może zakończyć się wcześniej, ale też data końcowa może zakończyć wyświetlanie przed wyczerpaniem limitu wyświetleń.

Dodając baner do naszej bazy oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem i akceptujesz wszystkie jego punkty.

nazwa (tylko do identyfikacji zlecenia)

link

miejsce

strony portalu

liczba wyświetleń:
od dnia:
do dnia:

Datę i godzinę w polach "od dnia" i "do dnia" należy wpisać wg wzoru: kropki w dacie, dwukropek po liczbie oznaczającej godzinę (przykład: 18.04.2024 12:29) lub kliknąć ikonkę  i wybrać odpowiednie pola.

Orientacyjna cena:  netto 0,00  VAT 23% 0,00  brutto 0,00

nazwa firmy:
nabywca jest: NIP:
kod, miejscowość:
ulica:

dane kontaktowe

imię i nazwisko:
e-mail: telefon:
kod, miejscowość:
ulica:

Jak płacić

Echo Media Plus sp. z o.o.
05-120 Legionowo
Wspólna 3
75 2490 0005 0000 4600 4760 0565
Należność należy wpła­cić na podany nu­mer kon­ta, ko­niecz­nie po­da­jąc wy­ge­ne­ro­wa­ny przez sys­tem nu­mer zle­ce­nia. Brak nu­me­ru zle­ce­nia na prze­le­wie mo­że skut­kowa­ć od­mo­wą udos­tęp­nie­nia ba­ne­ra, jeś­li nie bę­dzie­my w sta­nie ziden­ty­fi­ko­wać wpła­ty. Do­ty­czy to szcze­gól­nie sy­tu­ac­ji ty­pu: żo­na pła­ci za mę­ża, oso­ba fi­zycz­na za fir­mę itp. Zalecamy przesłanie po­twier­dze­nia e-mailem na adres banery@gazetaecho.pl. Przesłanie po­twier­dze­nia pozwoli nam nie czekać na zaksięgowanie wpłaty, lecz udos­tęp­nia­nie banera znacznie szyb­ciej. Wszelkie reklamacje prosimy wysyłać e-mailem na adres banery@gazetaecho.pl.
miejsce dopuszczalny rozmiar
główny pierwszy szerokość w pikselach  
wysokość w pikselach 
wielkość pliku maks. 
1245
100 … 400
600 KB
główny kolejny szerokość w pikselach  
wysokość w pikselach 
wielkość pliku maks. 
1245
100 … 400
600 KB
środek pierwszy szerokość w pikselach  
wysokość w pikselach 
wielkość pliku maks. 
930
100 … 500
400 KB
środek kolejny szerokość w pikselach  
wysokość w pikselach 
wielkość pliku maks. 
930
100 … 500
400 KB
prawa pierwszy szerokość w pikselach  
wysokość w pikselach 
wielkość pliku maks. 
300
100 … 600
400 KB
prawa kolejny szerokość w pikselach  
wysokość w pikselach 
wielkość pliku maks. 
300
100 … 600
400 KB
telefon szerokość w pikselach  
wysokość w pikselach 
wielkość pliku maks. 
300
250 … 300
100 KB

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Wstąp do księgarni

REKLAMA