REKLAMA

Dodaj reklamę w prasie lokalnej

Zapraszamy do skorzystania z naszego internetowego systemu zlecania reklam modułowych w gazetach. Przyjmujemy reklamy do wybranych gazet lokalnych ukazujących się w Warszawie i okolicy.

Możesz załączyć plik z gotową reklamą (jpg, png, tif lub pdf) lub podać tekst reklamy do opracowania przez nasz dział graficzny. Na pierwszej i ostatniej stronie - po potwierdzeniu mailem. Na pierwszej stronie maksymalnie 15 modułów, na ostatniej - minimum 15.

Reklamy dopisane na tej stronie ukazują się w najbliższym możliwym terminie, pod warunkiem uregulowania płatności zgodnie z instrukcją podaną przez system. Reklamy do wydań papierowych generowane są 7 dni przed terminem wydań poszczególnych gazet, w piątki o godz. 12.30 (inaczej niż ogłoszenia drobne!).

Dodając reklamę do naszej bazy oświadczasz, że zapoznałeś się z regulaminem naszego serwisu i akceptujesz wszystkie jego punkty.

nazwa (tylko do identyfikacji zlecenia)

plik

tekst

uwagi

liczba emisji w gazetach

strona gazety:
szerokość:
wysokość:

×
 

Orientacyjna cena:  netto 0,00  VAT 23% 0,00  brutto 0,00

nazwa firmy:
nabywca jest: NIP:
kod, miejscowość:
ulica:

dane kontaktowe

imię i nazwisko:
e-mail: telefon:
kod, miejscowość:
ulica:

Jak płacić

Echo Media Plus sp. z o.o.
05-120 Legionowo
Wspólna 3
75 2490 0005 0000 4600 4760 0565
Należność należy wpła­cać na poda­ny nu­mer kon­ta, ko­niecz­nie po­da­jąc wy­ge­ne­ro­wa­ny przez sy­s­tem numer zle­ce­nia. Brak nu­me­ru zle­ce­nia na prze­le­wie mo­że skut­ko­wać prob­le­mem ze ziden­ty­fi­ko­wa­niem wpła­ty i od­mo­wą dru­ku re­kla­my lub wy­dru­ko­wa­niem jej w termi­nie póź­niejszym. Je­że­li nie o­trzy­ma­my po­twier­dzenia wpła­ty, wówczas re­kla­my są dru­ko­wa­ne po za­księgowaniu przez bank należności na podanym koncie. Zalecamy przesłanie potwierdzenia e-mailem na adres inet@gazetaecho.pl. Prze­sła­nie po­twier­dze­nia do czwartku do godz. 12.30 gwa­ran­tuje ukazanie się ogło­szenia w naj­bliższym wydaniu. Wszelkie reklamacje prosimy wysyłać e-mailem na adres inet@gazetaecho.pl.

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Znajdź swoje wakacje

REKLAMA