REKLAMA

Wakacje z Warszawy

REKLAMA

Artykuł partnerski

Co kryje się pod hasłem ppoż Warszawa?

Co kryje się pod hasłem ppoż Warszawa?

Fraza ppoż Warszawa jest często wyszukiwana przez osoby poszukujące szeroko rozumianych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, świadczonych przez firmy lokalne w stolicy. Zapotrzebowanie na usługi przeciwpożarowe najczęściej wynika z konieczności spełnienia obowiązku wykonania okresowych przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

Obowiązek wykonania co najmniej raz w roku przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z 7 czerwca 2010 r. Przegląd powinien być wykonywany częściej, jeśli takie są zalecenia producenta.

Co podlega przeglądom ppoż?

Zbiór sprzętu i systemów zaliczonych do urządzeń przeciwpożarowych również został wymieniony w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Najpowszechniej spotykanymi urządzeniami będą gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, systemy sygnalizacji pożarowej, systemy oddymiania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, bramy przeciwpożarowe, systemy detekcji gazów (CO i LPG).

Każdy z przeglądów powinien obejmować szczegółową kontrolę poprawności działania urządzenia ppoż, która musi opierać się na dokumentacji technicznej producenta oraz wymaganiach określonych w Polskich Normach. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości powinny zostać odnotowane w protokole przeglądu, który jest przekazywany zleceniodawcy.

Pozostałe usługi przeciwpożarowe

Firmy prowadzące działalność w branży ochrony przeciwpożarowej w Warszawie najczęściej poza przeglądami ppoż oferują inne usługi pozwalające spełnić obowiązki wynikające z przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

Jednym z podstawowych dokumentów, który wymagany jest dla wielu obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3 jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Ważne w tym przypadku jest zarówno opracowanie dokumentu jak i jego okresowa aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata. Instrukcja powinna zawierać informacje wymagane w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

Pracodawcy w Warszawie poszukują również szkoleń ppoż, które zrealizują obowiązek zapoznania pracowników z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Mogą to być szkolenia teoretyczne, ale również praktyczne polegające na gaszeniu pożaru przy użyciu gaśnic.

Kolejną często poszukiwaną usługą jest przygotowanie próbnej ewakuacji i udział specjalistów w ćwiczeniach ewakuacyjnych jako obserwatorów. Przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest jednym z podstawowych obowiązków zarządców, właścicieli lub użytkowników obiektów, w których przebywa więcej niż 50 stałych użytkowników. Wsparcie profesjonalnej firmy z branży ppoż pozwala w sposób prawidłowy i efektywny zrealizować wszystkie aspekty związane z próbną ewakuacją.


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

REKLAMA

REKLAMA