REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Artykuł partnerski

Co kryje się pod hasłem ppoż Warszawa?

Co kryje się pod hasłem ppoż Warszawa?

Fraza ppoż Warszawa jest często wyszukiwana przez osoby poszukujące szeroko rozumianych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, świadczonych przez firmy lokalne w stolicy. Zapotrzebowanie na usługi przeciwpożarowe najczęściej wynika z konieczności spełnienia obowiązku wykonania okresowych przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

Obowiązek wykonania co najmniej raz w roku przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z 7 czerwca 2010 r. Przegląd powinien być wykonywany częściej, jeśli takie są zalecenia producenta.

Co podlega przeglądom ppoż?

Zbiór sprzętu i systemów zaliczonych do urządzeń przeciwpożarowych również został wymieniony w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej. Najpowszechniej spotykanymi urządzeniami będą gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, systemy sygnalizacji pożarowej, systemy oddymiania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, bramy przeciwpożarowe, systemy detekcji gazów (CO i LPG).

Każdy z przeglądów powinien obejmować szczegółową kontrolę poprawności działania urządzenia ppoż, która musi opierać się na dokumentacji technicznej producenta oraz wymaganiach określonych w Polskich Normach. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości powinny zostać odnotowane w protokole przeglądu, który jest przekazywany zleceniodawcy.

Pozostałe usługi przeciwpożarowe

Firmy prowadzące działalność w branży ochrony przeciwpożarowej w Warszawie najczęściej poza przeglądami ppoż oferują inne usługi pozwalające spełnić obowiązki wynikające z przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

Jednym z podstawowych dokumentów, który wymagany jest dla wielu obiektów o kubaturze powyżej 1000 m3 jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Ważne w tym przypadku jest zarówno opracowanie dokumentu jak i jego okresowa aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata. Instrukcja powinna zawierać informacje wymagane w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

Pracodawcy w Warszawie poszukują również szkoleń ppoż, które zrealizują obowiązek zapoznania pracowników z zapisami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Mogą to być szkolenia teoretyczne, ale również praktyczne polegające na gaszeniu pożaru przy użyciu gaśnic.

Kolejną często poszukiwaną usługą jest przygotowanie próbnej ewakuacji i udział specjalistów w ćwiczeniach ewakuacyjnych jako obserwatorów. Przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest jednym z podstawowych obowiązków zarządców, właścicieli lub użytkowników obiektów, w których przebywa więcej niż 50 stałych użytkowników. Wsparcie profesjonalnej firmy z branży ppoż pozwala w sposób prawidłowy i efektywny zrealizować wszystkie aspekty związane z próbną ewakuacją.


Chcesz przekazać coś więcej, poprawić SEO swojej strony?

REKLAMA

REKLAMA