REKLAMA

Cennik reklam modułowych w prasie lokalnej

Przy wyznaczaniu ceny brana jest pod uwagę ogólna liczba zleconych modułów we wszystkicj gazetach. Podane ceny są cenami netto.

liczba modułów 1 moduł
1 do 9 modułów269 zł
10 do 24 modułów249 zł
25 do 59 modułów229 zł
60 do 89 modułów199 zł
90 do 119 modułów189 zł
120 do 159 modułów179 zł
160 do 199 modułów169 zł
200 i więcej modułów159 zł
pierwsza strona+ 100% ceny
ostatnia strona+ 50% ceny

Jak płacić

Echo Media Plus sp. z o.o.
05-120 Legionowo
Wspólna 3
75 2490 0005 0000 4600 4760 0565
Należność należy wpła­cać na poda­ny nu­mer kon­ta, ko­niecz­nie po­da­jąc wy­ge­ne­ro­wa­ny przez sy­s­tem numer zle­ce­nia. Brak nu­me­ru zle­ce­nia na prze­le­wie mo­że skut­ko­wać prob­le­mem ze ziden­ty­fi­ko­wa­niem wpła­ty i od­mo­wą dru­ku re­kla­my lub wy­dru­ko­wa­niem jej w termi­nie póź­niejszym. Je­że­li nie o­trzy­ma­my po­twier­dzenia wpła­ty, wówczas re­kla­my są dru­ko­wa­ne po za­księgowaniu przez bank należności na podanym koncie. Zalecamy przesłanie potwierdzenia e-mailem na adres inet@gazetaecho.pl. Prze­sła­nie po­twier­dze­nia do czwartku do godz. 12.30 gwa­ran­tuje ukazanie się ogło­szenia w naj­bliższym wydaniu. Wszelkie reklamacje prosimy wysyłać e-mailem na adres inet@gazetaecho.pl.

LINKI SPONSOROWANE

REKLAMA

Wstąp do księgarni

REKLAMA