REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposóbświadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy, przy pomocyktórego Usługodawca przesyła do Subskrybenta wiadomości napodstawie zawartej z nim umowy.
2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynnościprawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcząlub zawodową.
3. KOMENDA - oznacza nazwę kategorii informacji, jakie Subskrybentbędzie otrzymywał od Usługodawcy poprzez wiadomości przesyłanew ramach Usługi Powiadamiania.
4. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lubjednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawaprzyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniudziałalność gospodarczą lub zawodową.
5. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczonych usług.
6. Strona Internetowa Usługodawcy - oznacza stronę internetowądziałające w domenie www.tustolica.pl
7. Subskrybent - oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę, na rzeczktórego świadczone są usługi przez Usługodawcę.
8. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiająceKlientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanychosobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacjiw przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacjesłużą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
9. Usługodawca - oznacza firmę Echo Media Plus sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie (05-120), ul. Wspólna 3, NIP: 5361778373, REGON: 140205400, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000240443, o kapitale zakładowym 200.000,00 złotych; e-mail: sms@gazetaecho.pl.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Zakazane jest wykorzystywanie przez Subskrybenta usługnieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposóbsprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobraosobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
2. Usługodawca oświadcza, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskaniai modyfikowania danych Subskrybentów przez osoby nieuprawnione,dlatego Subskrybenci powinni stosować właściwe środki techniczne,które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w ramach przesyłanych wiadomości SMS, treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich.

§ 3 Usługi

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Subskrybentównieodpłatnie Usługę Głosowania i Powiadamiania. W ramach UsługiGłosowania i Powiadamiania Subskrybent będzie głosował na wybraną opcję oraz otrzymywał informacje,oferowane przez Usługodawcę, z zakresu zagadnień wybranychprzez Subskrybenta podczas zapisu na usługę.
2. Usługa Głosowania i Powiadamiania jest świadczona przez Usługodawcę poprzez:
a) głosowanie na wybraną opcję oraz przesyłanie informacji w formie wiadomości SMS na telefonSubskrybenta,;
3. Usługi są świadczone 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7(siedem) dni w tygodniu.
4. Ilość wiadomości otrzymywanych przez Subskrybenta w ramachUsługi Głosowania i Powiadamiania, jak też częstotliwość ich otrzymywania jestkażdorazowo wskazana na Stronie Internetowej Usługodawcy.Subskrybent wybiera ilość i częstotliwość otrzymywanychwiadomości spośród możliwości oferowanych przez Usługodawcę, podczas zapisu na usługę.
5. Subskrybent chcąc skorzystać z Usługi Głosowania i Powiadamiania świadczonejw formie wskazanej w § 3 ust. 2 lit. a) musi posiadać liniętelefoniczną lub telefon, z możliwością wysyłania i odbioruwiadomości tekstowych SMS.
6. Z Usługi Głosowania i Powiadamiania może skorzystać Każdy Subskrybent, który:
a) prześle do Usługodawcy za pośrednictwem telefonu na numerwskazany na Stronie Internetowej Usługodawcy, wiadomość SMSo treści utworzonej według następującego schematu:
OPCJA głosowania gdzie Subskrybent wskazuje w treści OPCJĘwybraną przez siebie, spośród wskazanych przez Usługodawcęna Stronie Internetowej Usługodawcy.
8. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę wiadomości wskazanej w §3 ust. 6 lit. a) następuje zawarcieumowy o świadczenie Usługi Głosowania i Powiadamiania.
9. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z UsługiGłosowania i Powiadamiania od Usługodawcy poprzez:
a) przesłanie jako odpowiedź na dowolną wiadomość SMSotrzymaną w ramach usługi, wiadomości o treści "NIE"
10. Z chwilą otrzymania przez Usługodawcę wiadomości wskazanej w § 3ust. 9 lit. a), następujerozwiązanie umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Głosowania i Powiadamiania.
11. Z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacjedotyczące Subskrybenta są bezzwłocznie usuwane przezUsługodawcę.
12. Dostępne formy zapisu i wyrejestrowania się z Usługi Głosowania i Powiadamianiadefiniuje forma świadczenia tej usługi przez Usługodawcę dlaSubskrybenta wskazana w § 3 ust. 2
13. Subskrybent korzystający z Usługi Głosowania i Powiadamiania świadczonejpoprzez wysyłkę informacji w formie wiadomości SMS, ponosi jedyniestandardowy koszt wysłania wiadomości SMS celem zawarcia lubrozwiązania umowy na świadczenie Usługi Powiadamiania. Kosztwysłania wiadomości SMS jest zgodny z posiadanym przez
Subskrybenta planem taryfowym u operatora telekomunikacyjnegoz usług, którego Subskrybent korzysta i jest równy kosztowiprzesłania zwykłej wiadomości SMS na numer telefonukomórkowego.
14. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranychwymienionych usług, o czym poinformuje Subskrybentów w sposóbwłaściwy dla zmiany Regulaminu.
15. Wszelkie prawa do treści przesyłanych w ramach usług, w tymmajątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnejnależą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następowaćwyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
16. Prawa autorskie do wiadomości przesyłanych w ramach UsługiGłosowania i Powiadamiania, należą do podmiotów każdorazowo wskazanych na Stronie Internetowej Usługodawcy.
17. Po zawarciu umowy na świadczenie usługi, Usługodawca potwierdzaUżytkownikowi jej warunki na Trwałym nośniku, poprzez wiadomośćSMS
18. Umowa na świadczenie usług jest zawierana na czas nieoznaczonyi może zostać rozwiązania zgodnie z postanowieniami §7.

§ 4 Reklamacje

1. Subskrybent może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związkuz korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przezUsługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektroniczneji przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Subskrybent powinien podać swoje dane kontaktoweoraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz niepóźniej niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacjei udziela odpowiedzi używając danych kontaktowych wskazanychprzez Subskrybenta.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Subskrybent może odstąpić od umowy świadczenia usługi drogąelektroniczną bez podania przyczyn, składając stosowneoświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 6 Dane osobowe i pliki "Cookies"

1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów przekazanychUsługodawcy dobrowolnie jest Usługodawca.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie napodstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłączniew celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przezUsługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mudobrowolnie.
4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawodostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowychz prowadzonego zbioru. Usługodawca może odmówić usunięciadanych osobowych, jeżeli Subskrybent naruszył obowiązująceprzepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialnościSubskrybenta. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokładawszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionymdostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Subskrybentów traktowany jest jako wydzielona bazadanych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnejstrefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
7. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użyczazgromadzonych danych osobowych Subskrybentów innym osobomlub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub nażyczenie Subskrybenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawalub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innegouprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Subskrybentówprzepisów prawa.

§ 7 Rozwiązanie umowy

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogąelektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronęprzed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogąelektroniczną poprzez wysłanie do Subskrybenta stosownegooświadczenia woli za pośrednictwem:
a) wiadomości SMS na numer telefonu z którego Subskrybentzawarł umowę na świadczenie Usługi Głosowania i Powiadamiania w tejformie,przy czy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresuwypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
3. Subskrybent wypowiada umowę o świadczenie usług drogąelektroniczną zgodnie z postanowieniami §3 ust. 9 lub § 5.

§ 8 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie InternetowejUsługodawcy i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzezwydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili zeStrony Internetowej Usługodawcy.
3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdySubskrybent zostanie poinformowany przez umieszczenie przezUsługodawcę na głównej Stronie Internetowej Usługodawcy wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian
Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej StronieInternetowej Usługodawcy przez okres, co najmniej 14 (czternaście)kolejnych dni kalendarzowych, zaś Subskrybenci korzystający z usługzostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez odpowiednio wiadomość SMS.
4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżejnastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przedwprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W wypadku gdySubskrybent korzystający z usług, nie akceptuje nowej treściRegulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcęw ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianieRegulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodniez postanowieniami §7.
5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowyświadczenia usługi drogą elektroniczną, Strony będą dążyły dorozwiązania sprawy polubownie. Prawemwłaściwym dlarozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobówrozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresiemożliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałychmediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywanesą i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2015.
REKLAMA
© WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych zachowań użytkowni­ków. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
REKLAMA
REKLAMA